PICU - Reanimatiedosissen

kg
jaar, maand
Het auteursrecht inzake de tool om picu-reanimatiedosissen te berekenen behoort, tenzij expliciet anders vermeld, toe aan:
Universitair Ziekenhuis Gent, Corneel Heymanslaan 10, B-9000 Gent, tel. 0032-9-332 21 11, info@uzgent.be
Deze tool wordt vrijblijvend en ten titel van informatie ter beschikking gesteld. Deze tool vervangt noch juridisch advies, noch een medisch advies, noch een medisch voorschrift of enig ander professioneel advies. Het raadplegen of het gebruik van deze tool ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. UZ Gent waakt erover zo zorgvuldig als mogelijk te werk te gaan bij de redactie en nazicht van de tool. Niettegenstaande deze zorgvuldigheid die UZ Gent nastreeft, geeft UZ Gent aan de gebruiker van deze tool gn garanties omtrent de inhoud; de gebruiker van deze tool kan dan ook op geen enkele manier UZ Gent aansprakelijk stellen voor de inhoud van deze tool. Het UZ Gent behoudt zich het recht voor om deze tool te wijzigen zonder voorafgaande melding. UZ Gent is nooit verplicht een kennisgeving uit te sturen wanneer de tool wordt gewijzigd. UZ Gent wijst erop dat de gebruiker van deze tool te allen tijde zelf eindverantwoordelijk is. Onder geen enkel beding kan het UZ Gent verantwoordelijk gesteld worden voor het al dan niet rechtmatig gebruik van de tool (bv. ingeval van hacking).